KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI


OGL, olarak yürürlükte olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na  ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmekte, korunmakta ve muhafaza edilmektedir.


Politikanın Amacı ve Kapsamı


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.


Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve Kişisel Verilerin Koruması Kanununa göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, işbu politika ile OGL, veri sorumlusu olarak gerekli hassasiyeti göstermekte ve bunu bir şirket politikası haline getirmektedir.


Bu kapsamda, işlenen kişisel verilerin korunması için ilgili mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde gereken idari ve teknik tüm tedbirleri almaktayız.


İşbu Politika; ticari, sosyal sorumluluk ve benzeri faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz ile çalışanlarımızın, iş başvuru yapan kişilerin kişisel verilerinin KVKK’da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.Politikanın Temel İlkeleri


Politika kapsamında OGL’nin benimsediği temel ilkeler aşağıdaki gibi sıralanmıştır: 


▪ Kişisel verileri hukuka uygunluk ve dürüstlük kurallarına göre işleme,


▪ Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme,


▪ Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,


 ▪ Kişisel verileri kapsamı belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,


▪ Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,


 ▪ Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,


▪ Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,


▪ Kişisel verilerin muhafazasında gerekli olan fiziksel ve dijital tedbirleri alma,


▪Kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılmasında ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,


 ▪ Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.Kişisel verileriniz ne şekilde işlenir:


6698 sayılı KVKK uyarınca, paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.


Kişisel verilerinizin türü ve işlenme amacı:


KVKK uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir. Topladığımız bilgiler firmamız veri bankasında güvenilir bir şekilde saklanmaktadır. Bu kapsamda, işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir.


Kimlik bilgileriniz (Ad, Soyad, doğum tarihiniz, doğum yeriniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz ve bununla sınırlı olmamak kaydı ile tarafımızla paylaştığınız tüm kişisel verileriniz)

İletişim bilgileriniz ( Telefon, e-posta adresi, adres, şehir)

Eğitim bilgileriniz ( Meslek, öğrenim durumu, sertifik ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgisi, çalıştığınız Kurum, Unvanınız, iş deneyimleriniz)

Özel nitelikli kişisel verileriniz (Özgeçmişinizde yer vermeniz halinde ırkınız, etnik kökeniz, siyasi düşünceniz, felsefi inancınız, dininiz, mezhebiniz veya diğer inançlarınız, dernek, vakıf ya da sendika üyeliğiniz, sağlığınız, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz)

Sürücü belgesi verileri, maaş beklentisi, askerlik durumu, referans bilgileri (kişisinin adı soyadı, unvanı, telefonu, e-posta adresi, çalıştığı kurum)

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:


 


Paylaştığınız kişisel veriler;


Faaliyetlerimizin yürütülmesi, hizmetlerin sağlanması,

Sözleşme ve hizmet standartları çerçevesinde müşterilerimize, iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza destek hizmeti sağlamak,

Verdiğimiz hizmetlerin şekillendirilmesi ve güncellenmesini sağlamak,

Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesini sağlamak,

Şirket ile iş ilişkisinde bulanan kişiler ile irtibat sağlamak,

Pazarlama, 

Uyumluluk yönetimi,

Reklam,

Yasal raporlama,

Faturalandırma.

Açık rıza ve talep yönetimi doğrultusunda ürün ve hizmet sunumu/tanıtımı,

Paylaşılması gereken önemli bilgilerin kişisel iletişim verileri üzerinden iletilmesi,

Dijital veya fiziksel ortamlarda işlemlerin tamamlanabilmesi için gerekli tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,

Hukuk işlerinin icrası/takibi, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek

Şikâyet ve memnuniyet yönetimi,

Gerekli hallerde yetkili kuruluşlara bilgi verilmesi,

Hizmet verdiğimiz kişilerin, firmaların kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

Güvenlik uygulamaları nedeniyle topluluk binalarında kamera görüntülerinin kaydedilmesi,

Sözleşme ve teknolojinin gerekliliklerine uygun şekilde yapabilmek amacıyla sunulan hizmetlerin geliştirilmesi,

Hizmet verdiğimiz kişilere, çalışanlarımıza geniş kapsamda çeşitli imkânlar sunabilmek veya bu imkânları sunabilecek kişi veya kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek,

İletişim bilgileriniz üzerinden her şekilde tarafınız ile iletişim kurulması ve telefon, sms, e-posta ve dijital kanallar yoluyla bilimsel ürün bilgilendirmesi yapılması,

Veri ve bilgi aktarılması,

Online ya da offline dijital içerik paylaşımı,

Bilgi güvenliği süreçleri ile bilgi teknoloji alt yapısına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi,

Internet sitelerimizi ve mobil uygulamalarımızın daha kolay kullanılır hale getirilmesi, iyileştirilmesi ve geliştirme faaliyetlerinde bulunulması,

İstatistiksel ve/veya bilimsel amaçlı kullanımı,

Size özel uygun tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması,

Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin yürütülmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, hukuksal taleplere ilişkin faaliyetler ile hukuki işlerin yürütülmesi,

Veri analizi, araştırma ve anketler yapabilmek. Amaçları ile 6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

 


Kişisel Verilerin Kullanılmasına İlişkin Hususlar


OGL, Anayasa ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu hükümlerine uygun olarak şartlar ve amaçlar çerçevesinde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı, ölçülü, doğru ve güncel olarak işlemektedir. OGL, kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.

 


OGL, Anayasa ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu hükümlerine uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

 


OGL, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu hükümlerine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

 


OGL, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu hükümlerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılmasının gerekli olduğu hallerde kanunda öngörülen düzenlemelere uygun davranmaktadır.

Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme:


Yukarıda belirtilen amaçlarla, paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; grup şirketlerimiz, doğrudan veya dolaylı yurt içi / yurt dışındaki üçüncü kişiler; sunulan hizmetin ifası sebebiyle ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya veri işleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşlar, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler ve kuruluşlardır.


Kişisel verilerinizin toplanma şekli:


Kişisel verileriniz,


İnternet sitesi ile ticari ilişki kurmak amaçlarıyla, sözleşme, fatura, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamından,

ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçla kullanılan web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat vs) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.


Kişisel verilerinizin aktarılması:


Kişisel veriler; yürürlükteki yasal mevzuat gereği kamu tüzel kişileri ile OGL şirketi, iştirakleri ve bu iştiraklerin iş ortakları ile tedarikçileri arasında ya da hizmetin ya da sözleşmenin ifası amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. 


Kişisel verileriniz,


Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımıza,

Acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili mercilere, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,

İnternet sitemiz ile ticari ilişki içinde bulunan tüzel kişilere, gerekli görüldüğü takdirde aktarılabilecektir.
Kişisel verilerinizin saklanması ve korunması:


Kişisel verilerinizin barındığı sistemler ve veri tabanları, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edildiğinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.


Kişisel verilerin yürürlükteki yasal mevzuata, hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunmasını sağlamak için teknik ve idari tüm tedbirler alınmaktadır.    


Teknik Tedbirler 


Kişisel veri işleme faaliyetleri kurulan teknik sistemlerle denetlenmektedir. Bu teknik sistemler gerekli hallerde güncellenmekte ve yenilenmektedir.

Kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi için teknik alt yapılar ve bunlara ilişkin denetim mekanizmaları oluşturmaktadır.

Kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli tedbirleri almaktadır.

Teknik konuda bilgili ve uzman olan çalışanlar istihdam etmektedir.

Oluşabilecek risklere karşı virüs koruma sistemleri kullanılmakta ve teknolojiye uygun güvenlik sistemleri kurmaktayız.

Teknik tedbirleri sürekli olarak güncellemekte ve yenilemekteyiz.

Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.

Kişisel verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına şifre ile yetkili kişi dışında erişimin sınırlandırılması için gerekli tedbirleri almaktadır.

 


İdari Tedbirler    


Kişisel verilerin korunması, saklanması, hukuka uygun olarak işlenmesi ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında çalışanlarımız bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda gerekli tüm eğitimleri verilmekteyiz.

Kişisel verilerin saklanması için üçüncü kişilerle işbirliği yapılması durumunda kişisel verilerin aktarıldığı şirketler ile yapılan sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli saklanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekteyiz.

İş Ortakları ile aramızdaki hukuki ilişkiyi düzenleyen sözleşme ve belgelere; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemeye, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik hükümlere yer verilmekteyiz.

Birlikte çalıştığımız veri işleyenler veya veri işleyenlerin ortaklarının kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini denetlemekteyiz.

 


Kişisel Veri Sahibinin Hakları:


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince veri sahipleri olarak temel haklarınız aşağıdaki gibidir:


a) Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,


d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


 


Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması:


KVKK’nın 4. maddesi uyarınca kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Bu kapsamda yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için doğru ve güncel verilerinizi paylaşmanız ve güncellemeniz gerekmektedir.


Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları açıkça ifade edilmektedir. Buna göre; 


(1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.


 (2)  Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.


 (3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.


(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.


Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. Maddesine göre;


 (1) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.


 (2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.


 (3) Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.


Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması:


Kişisel Veri Sahipleri, bu politikada yer alan ve yürürlükte olan mevzuat hükümlerinde belirtilen haklarını kullanmak için ve sorularını, görüşlerini veya info@ogl.com.tr mail adresimize ya da ıslak imzalı olarak “Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi No:42 Kat:3 İkitelli/İstanbul” adresine gönderebilirler.


Yukarıda belirtilen yöntemlerden biri ile iletilen veri sahibi talepleri, azami otuz (30) gün içerisinde değerlendirilmekte ve olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Başvuru sahibinin ilgili veri sahibi olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla başvuru sahibinden ek bilgi ve belge talep etme hakkı saklıdır. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir. Veri sahibinin başvuruları ücretsiz olarak değerlendirilmektedir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde KVK Kurulu’nca belirlenen ücret alınır.


Web sayfamızda, uygulamalarımızda ve diğer sair kanallarımızda kişisel verilerinizi paylaşarak Kişisel Veriler Politikamızı ve politikamızda yer alan işlenme, işlenme yöntemleri, verilerin aktarılması, satışı ve diğer ilgili hususlar hakkındaki şartları, www.ogl.com.tr ile paylaşılan verilerin web sayfasında, uygulamalarda ve sosyal medya kanallarında kullanılmasını, bildirimlerde ve önerilerde bulunulmasını, üyelerin yararına olması şartıyla ticari anlamda üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini ve yine bunun için kabulde bulunduğunuzu, yasal haklarınızı kullanmadan önce OGL GLOBAL LOJİSTİK SAN. VE TİC. A.Ş.ye başvuruda bulunacağınızı KVKK’da büyük öneme haiz, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza şeklinde tanımlanan açık bir rıza ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.


SİTE SAHİBİ


OGL GLOBAL LOJİSTİK SAN. VE TİC. A.Ş.